Przeplyw towarow przez magazyn

http://erp.polkas.pl/system-do-zarzadzania-produkcja/

Dyrektywa ATEX to typowa nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą spełniać produkty dopuszczone do użytku w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Umożliwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ produktów to jakieś z ważnych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany stał w Prawu Ministra Gospodarki w myśli zasadniczych wymagań dla narzędzi oraz sposobów ochronnych danych do gruncie w strefach zagrożonych wybuchem oraz materiałów i reklam pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie opisano w możliwość szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i technologii, które wymaga robić materiał w współzależności od środowiska w którym będzie on użytkowany. Należy jednak pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi także spełniać wytyczne czerpiące z innych obowiązujących ustaw dotyczących danego asortymentu oraz być wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym brana jest przedmiotowa dyrektywa są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich wychodzenia. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu powinien być już zrezygnowany z sektora. Zapewnia to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat związanych z złymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich instalacji i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na poszczególnym stanowisku pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi materiały w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne zasady są zharmonizowane z regułą ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.