Planeta ziemia jak narysowac

Symfonia jpk

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, że istnieć uznana za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową traktowana stanowi w formie, jeśli nie zachodzą w niej żadne czynniki wybuchowe, co zapewnia używanie w niej wszelkich standardowych produktów.

I za wybuchową, kiedy zachodzą w niej elementy w perspektywy gazu lub pyłu, które potencjalnie można uznać za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa określana jest wyjątkowo mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem przeprowadza się w oparciu o klasyfikację na podstawie prawdopodobieństwa oraz czasu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy więc mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy dają się na trzy strefy: - strefę 0 - wyróżnia się tym, że jest przestrzenią, w jakiej zawsze pożądaj przez duże czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te podstawy palne występują ale czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, a jeśli jest - uważa się przez krótki czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dzielnicy jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale lub przez długie okresy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może wystąpić momentami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego pyłu nie powstaje w trakcie prawidłowego działania, a jeśli wystąpi - rozwija się tylko przez krótki czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm bezpieczeństwa oraz higieny pracy.